Chess set, Marble, Black &White, Green edge, 16 Marble

Chess set, Marble, Black &White, Green edge, 16 Marble